Ján Jiskra z Brandýsa a vdovské majetky Alžbety Luxemburskej v Hornom Uhorsku (banské mestá a ich úloha vo financovaní vojenských aktivít)

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.26806/hisape.n50.1

Klíčová slova:

Ján Jiskra, banské mestá, hospodárske vzťahy, financovanie vojenských aktivít

Abstrakt

Pôsobenie Jána Jiskru v Uhorsku doterajšie bádanie skúmalo najmä na pozadí politických a vojenských dejín. Výskumy sa iba okrajovo venovali aktivitám Jiskru a jeho strany v oblasti hospodárstva. Kontakty Jiskru so zväzom siedmich banských miest v rokoch 1442–1457 tvoria sondu do širšej problematiky. Približujú konkrétne formy ekonomickej spolupráce – financovanie vojska, hradov a obrany v závislosti od meniaceho sa rozloženia moci. Ústrednú úlohu v nich zohrávala kontrola Jiskru nad banskou a mincovou komorou v Kremnici, ktorá zároveň napomáha lepšie porozumieť jeho kompetenciám.

Biografie autora

Pavol Maliniak, Katedra histórie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD. (* 1979) působí na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Věnuje se dějinám Slovenska a Uherska ve středověku s důrazem na hrady, hradní panstvo, hospodářské a sociální dějiny. Je autorem monografií Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku (2009), Čabradské panstvo v stredoveku (2019) a skripta Úvod do štúdia dejín stredovekých hradov (2021). Je šéfredaktorem vědeckého časopisu Acta historica Neosoliensia.

Stahování

Publikováno

2023-12-15

Číslo

Sekce

Studie