O časopise

Zaměření a záběr

Filosofie Dnes se zaměřuje na otázky, které jsou diskutované ve všech oblastech současné filosofie, aniž by upřednostňoval jakoukoli filosofickou tradici. Cílem časopisu je naopak konfrontace různých přístupů k filosofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filosofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Jsme přesvědčeni, že konfrontace by měla probíhat prostřednictvím racionálního dialogu a vyžaduje si pečlivé vyjádření vlastního názoru, jakož i upřímný zájem a respekt vůči kritikům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli změnit formát časopisu a od roku 2017 vydává časopis jedno číslo věnované konkrétnímu tématu a jedno číslo bez tematických omezení za rok. Domníváme se, že toto je nejlepší způsob jak poskytnout čtenářům snadný a otevřený přístup k otázkám, o nichž se diskutuje ve filozofii dnes.

 

Časopis Filosofie dnes je bezplatný recenzovaný akademický časopis vydávaný Katedrou filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

ISSN 1804-0969.

Filosofie dnes je zařazena do databáze DOAJ, ERIH PLUS a The Philosopher’s Index.

Časopis je archivován Webarchivem Národní knihovny ČR.

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Časopis poskytuje otevřený přístup ke svému obsahu v rámci licence Creative Commons Attribution 3.0 International License (CC BY 3.0).

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

 1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
 2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
 3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).

Časopis nevyžaduje žádné autorské poplatky, poplatky za zpracování ani podání článku.

Pokyny pro recenzenty

Každý text nabídnutý Filosofii Dnes je recenzován alespoň dvěma odborníky, a o přijetí či odmítnutí textu je rozhodnuto striktně na základě jejich doporučení. Recenzní proces je oboustranně anonymní; tj. recenzenti neznají jména autora textu a autor nezná identitu recenzentů. Všechny recenze jsou archivovány.

Formulář recenzního posudku požaduje, aby se recenzent vyjádřil k odborné kvalitě příspěvku, a to s přihlédnutím především k následujícím bodům:

 

 • Odpovídá článek zaměření časopisu Filosofie dnes? Souvisí řešená problematika s otázkami, kterými se zabývá současná filosofie?
 • Věnuje se příspěvek v rámci svého zaměření relevantním otázkám? Přináší autor nějaký zajímavý pohled na danou problematiku či nové poznatky v daném oboru?
 • Má text jasně formulovanou tezi a argumentační strukturu?
 • Je text přehledně strukturovaný a stylisticky vhodně napsaný? Používá korektní odbornou terminologii? Odpovídá obsah textu předloženému abstraktu?
 • Splňuje text požadavky uvedené v etickém kodexu časopisu a v instrukcích pro autory?

 

Recenzent by měl vypracovat posudek do šesti týdnů. Honorovaný posudek musí být minimálně 1 normostranu dlouhý a musí obsahovat rozhodnutí:

 1. Doporučuji k publikaci
 2. Doporučuji k publikaci s následujícími připomínkami
 3. Doporučuji k publikaci po přepracování
 4. Nedoporučuji k publikaci


Toto hodnocení je možné dále rozvést či komentovat v oddíle Zpráva pro redakci. Do oddílu Zpráva pro autora prosíme uvést co nejpodrobnější zdůvodnění všech výhrad, které recenzent k textu má; zvláště v případě, že nedoporučuje přijetí příspěvku tak, jak je. Prosíme recenzenta, aby vše formuloval tak, aby bylo autorovi jasné, co musí na článku upravit (v případě, že jsou požadovány úpravy), případně proč má být jeho text odmítnut.

Pokyny pro autory

 • Filosofie Dnes přijímá příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyce. Rozsah článků není omezen, nicméně apelujeme na autory, aby se snažili být co možná nejstručnější. Příspěvky posílejte online (Uživatel – Autor – Zahájit nový příspěvek), pro nové uživatele je nutné se nejprve registrovat.
 • Příspěvky mohou být zasílány v jakémkoliv standardním formátu včetně .DOC, .PDF a .TXT. Žádáme autory, aby se při psaní řídili níže uvedenými pokyny. Na první stránku textu prosím přiložte abstrakt v rozsahu 150 až 200 slov a 4 až 6 klíčových slov. 
 • Odeslané texty musí být připravené k anonymnímu recenzování – nesmí obsahovat žádné odkazy na identitu autorů (tedy nejen jména autorů v nadpisu na první straně, ale také např. odkazy na vlastní knihy/články v textu). Poděkování, informace o financování (a pod.) bude možné doplnit po anonymním recenzním řízení.   
 • Odesláním příspěvku autor souhlasí, že zaslaný text nebyl dříve publikován ani není současně odeslán k publikaci v jiném časopisu, a že je publikován se souhlasem všech autorů a zodpovědných orgánů. 
 • Přijaté příspěvky je posléze nutné připravit k editování v MSWord podle následujících pravidel:
 • Hlavní text: Times New Roman, 12pt, řádkování 1,2pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, první řádek prvního odstavce kapitoly bez odsazení, v dalších odstavcích první řádek s odsazením textu 1 cm
 • Poznámky pod čarou: Times New Roman, 11pt , řádkování 1pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku

 

Na začátku textu:

 • tři prázdné řádky
 • název článku v češtině/slovenštině (tučně)
 • jeden prázdný řádek
 • název článku v angličtině (tučně)
 • dva prázdné řádky
 • jméno autora (kurzívou)
 • pracoviště autora
 • e-mail autora
 • dva prázdné řádky
 • "Abstrakt/Abstract"
 • abstrakt v češtině/slovenštině (Times New Roman, 10pt, řádkování 1pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, odsazení z obou stran 1 cm)
 • abstrakt v angličtině (Times New Roman, 10pt, řádkování 1pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, odsazení z obou stran 1 cm)
 • dva prázdné řádky
 • hlavní text

 

 • Na konci textu je nutné v samostatné části "Literatura" uvést úplný seznam použité literatury
 • Seznam literatury musí být řazen abecedně a splňovat následující normy:

Monografie 

 • Davidson, D. (1984): Inquiries into the Truth and Interpretation. Oxford University Press, Oxford.
 • Wittgenstein, L. (1953): Philosophical Investigations. Blackwell, Oxford; český překlad (J. Pechar) Filosofická zkoumání, FLÚ AV ČR, Praha, 1993.

Články

 • Field, H. (1972): „Tarski’s Theory of Truth.“ The Journal of Philosophy 69 (13): 347–75.

Články publikované v monografiích

(a) Pokud jste v seznamu literatury neuvedli příslušnou monografii:

 • Davidson, D. (1984): „In Defense of Convention T.“ In Inquiries into the Truth and Interpretation, D. Davidson, Oxford University Press, Oxford, 1984, s. 65–75.

(b) Pokud jste v seznamu literatury uvedli příslušnou monografii se stejným vročením jako má článek, postupujte podle vzoru:

 • Davidson, D. (1984a): Inquiries into the Truth and Interpretation. Oxford University Press, Oxford.
 • (1984b): „In Defense of Convention T.“ In Davidson (1984a): 65–75.

Editované publikace

 • Blackburn, S. & Simmons, K., eds. (1999): Truth. Oxford University Press, Oxford.

Články publikované v editovaných publikacích

(a)  Pokud jste v seznamu literatury neuvedli příslušnou editovanou publikaci:

 • Field, H. (1999): „Deflationist’s Views of Meaning and Content.“ In Truth, eds. S. Blackburn & K. Simmons, Oxford University Press, Oxford, 1999, s. 351–91.

(b)  Pokud jste v seznamu literatury uvedli příslušnou editovanou publikaci, postupujte podle vzoru:

 • Field, H. (1999): „Deflationist’s Views of Meaning and Content.“ In Blackburn & Simmons (1999): 351–91.

Odkazy na použité zdroje

 • V případě odkazů na literaturu je třeba uvést v poznámce pod čarou bibliografický údaj, který koresponduje se seznamem literatury na konci textu. Vzor:
 • Tarski (1944).
 • Případně: Tarski (1944, s. 360).
 • Případně: Wittgenstein (1953, § 67).
 • Případně:  Blackburn & Simmons (1999, Úvod).
 • a podobně …

Odkazy na doslovné citace

 • Delší citace musí být v samostatném odstavci (Times New Roman, 12pt., řádkování 1,2pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, odsazení z obou stran 1cm). Bibliografický odkaz, který koresponduje se seznamem literatury na konci textu, je třeba uvést v poznámce pod čarou. Vzor:
 • Tarski (1944, s. 360).

 

 Prohlášení o publikační etice

Články publikované v časopise Filosofie dnes musí být v souladu s obecně akceptovanými principy publikační etiky v odborných recenzovaných časopisech, tak jak jsou uvedeny např. v COPE. Editoři časopisu, autoři a recenzenti se zavazují dodržovat tyto etické principy ve všech fázích svého zapojení do recenzního řízení od podání rukopisu do jeho publikace.

 

Odpovědnost a povinnosti editorů

 • Editor ručí za kvalitu veškerého obsahu periodika a měl by usilovat o její neustálé zlepšování
 • Editor by nikdy neměl upřednostnit komereční nebo politické zájmy před zájmy akademickými
 • Při rozhodování o zveřejnění příspěvků musí editor přihlížet pouze k jejich intelektuálnímu obsahu, originalitě a přínosu k dané problematice
 • Editor by měl usilovat o vyloučení jakéhokoliv střetu zájmů při procesu tvorby periodika
 • Editor je povinen zajistit důvěrnost veškerých informací týkajících se předložených rukopisů
 • Editor by měl být ochotný publikovat relevantní kritiky dříve publikovaných příspěvků, nemá-li k jejich odmítnutí závažný důvod
 • Editor by měl být ochotný publikovat opravy, omluvy či upřesnění vztahující se k dříve publikovaným příspěvkům
 • Publikované chyby, nepřesnosti či zavádějící informace musí být neprodleně opravovány

 

Odpovědnost a povinnosti recenzentů

 • Při hodnocení příspěvků musí recenzent přihlížet pouze k jejich intelektuálnímu obsahu, originalitě a přínosu k dané problematice
 • Recenzent je povinen zajistit důvěrnost veškerých informací týkajících se hodnocených rukopisů
 • Recenzent je povinen upozornit editora na veškeré informace, které by mohly vést k odmítnutí příspěvku
 • Recenzent je povinen omluvit se z procesu hodnocení, pokud z jakéhokoliv důvodu usoudí, že není povolaný recenzi zpracovat

 

Odpovědnost a povinnosti autorů

 • Autor ručí za to, že jím předložený rukopis je jeho původní dílo, že nebyl dříve zveřejněn a autor neuvažuje o jeho zveřejnění v jiném periodiku či publikaci
 • Autor je povinen uvést veškeré zdroje použité při tvorbě rukopisu
 • Pokud ve svém rukopise objeví jakoukoliv chybu, nepřesnost či zavádějící informaci, je autor povinen ji neprodleně nahlásit editorovi

 

Postup řešení neetického chování

Identifikace:

 1. Na neetické chování může být redakce časopisu upozorněna kdykoliv a kýmkoliv. Osoba, která o neetickém chování informuje redakci, by měla být schopna poskytnout dostatečné informace a důkazy, aby mohlo být zahájeno vyšetřování.
 2. Upozornění na potenciální neetické chování se může týkat (ale není omezeno na) podezření z plagiátorství, duplicitních příspěvků, nespolehlivosti výsledků (např. v důsledku chyb nebo fabrikace dat), konfliktu zájmů, porušení autorských práv nebo jiných závažných právních problémů, zmanipulovaní recenzního řízení apod. (srov. COPE). 

Prošetření:

 1. Redakce nashromáždí podklady k případu potenciálního neetického chování, na jejichž základě dospěje k rozhodnutí.
 2. Osobám podezřelým z neetického chování by měla být poskytnuta příležitost reagovat na obvinění.

Rozhodnutí:

 1. V případě méně závažných pochybení je možné řešit prohřešek pouze mezi redakcí časopisu a obviněnou osobou.
 2. Případy závažnějšího obvinění mohou vyžadovat konzultace s externími odborníky, nebo např. informování zaměstnavatele obviněné osoby.
 3. V závislosti na míře provinění mohou být způsoby řešení následující:
  • Informování autora nebo recenzenta, u nějž bylo prokázáno pochybení, a vysvětlení daného pochybení v případě, kdy se zdá, že došlo k nepochopení nebo nesprávnému použití standardů
  • Zveřejnění oficiálního oznámení s podrobnostmi o pochybení
  • Zaslání oficiálního dopisu zaměstnavateli autora nebo recenzenta, u nějž bylo prokázáno pochybení
  • Stažení příspěvku