Prohlášení o publikační etice

Prohlášení o publikační etice

Články publikované v časopise Filosofie dnes musí být v souladu s obecně akceptovanými principy publikační etiky v odborných recenzovaných časopisech, tak jak jsou uvedeny např. v COPE. Editoři časopisu, autoři a recenzenti se zavazují dodržovat tyto etické principy ve všech fázích svého zapojení do recenzního řízení od podání rukopisu do jeho publikace.

 

Odpovědnost a povinnosti editorů

 • Editor ručí za kvalitu veškerého obsahu periodika a měl by usilovat o její neustálé zlepšování
 • Editor by nikdy neměl upřednostnit komereční nebo politické zájmy před zájmy akademickými
 • Při rozhodování o zveřejnění příspěvků musí editor přihlížet pouze k jejich intelektuálnímu obsahu, originalitě a přínosu k dané problematice
 • Editor by měl usilovat o vyloučení jakéhokoliv střetu zájmů při procesu tvorby periodika
 • Editor je povinen zajistit důvěrnost veškerých informací týkajících se předložených rukopisů
 • Editor by měl být ochotný publikovat relevantní kritiky dříve publikovaných příspěvků, nemá-li k jejich odmítnutí závažný důvod
 • Editor by měl být ochotný publikovat opravy, omluvy či upřesnění vztahující se k dříve publikovaným příspěvkům
 • Publikované chyby, nepřesnosti či zavádějící informace musí být neprodleně opravovány

 

Odpovědnost a povinnosti recenzentů

 • Při hodnocení příspěvků musí recenzent přihlížet pouze k jejich intelektuálnímu obsahu, originalitě a přínosu k dané problematice
 • Recenzent je povinen zajistit důvěrnost veškerých informací týkajících se hodnocených rukopisů
 • Recenzent je povinen upozornit editora na veškeré informace, které by mohly vést k odmítnutí příspěvku
 • Recenzent je povinen omluvit se z procesu hodnocení, pokud z jakéhokoliv důvodu usoudí, že není povolaný recenzi zpracovat

 

Odpovědnost a povinnosti autorů

 • Autor ručí za to, že jím předložený rukopis je jeho původní dílo, že nebyl dříve zveřejněn a autor neuvažuje o jeho zveřejnění v jiném periodiku či publikaci
 • Autor je povinen uvést veškeré zdroje použité při tvorbě rukopisu
 • Pokud ve svém rukopise objeví jakoukoliv chybu, nepřesnost či zavádějící informaci, je autor povinen ji neprodleně nahlásit editorovi

 

Postup řešení neetického chování

Identifikace:

 1. Na neetické chování může být redakce časopisu upozorněna kdykoliv a kýmkoliv. Osoba, která o neetickém chování informuje redakci, by měla být schopna poskytnout dostatečné informace a důkazy, aby mohlo být zahájeno vyšetřování.
 2. Upozornění na potenciální neetické chování se může týkat (ale není omezeno na) podezření z plagiátorství, duplicitních příspěvků, nespolehlivosti výsledků (např. v důsledku chyb nebo fabrikace dat), konfliktu zájmů, porušení autorských práv nebo jiných závažných právních problémů, zmanipulovaní recenzního řízení apod. (srov. COPE). 

Prošetření:

 1. Redakce nashromáždí podklady k případu potenciálního neetického chování, na jejichž základě dospěje k rozhodnutí.
 2. Osobám podezřelým z neetického chování by měla být poskytnuta příležitost reagovat na obvinění.

Rozhodnutí:

 1. V případě méně závažných pochybení je možné řešit prohřešek pouze mezi redakcí časopisu a obviněnou osobou.
 2. Případy závažnějšího obvinění mohou vyžadovat konzultace s externími odborníky, nebo např. informování zaměstnavatele obviněné osoby.
 3. V závislosti na míře provinění mohou být způsoby řešení následující:
  • Informování autora nebo recenzenta, u nějž bylo prokázáno pochybení, a vysvětlení daného pochybení v případě, kdy se zdá, že došlo k nepochopení nebo nesprávnému použití standardů
  • Zveřejnění oficiálního oznámení s podrobnostmi o pochybení
  • Zaslání oficiálního dopisu zaměstnavateli autora nebo recenzenta, u nějž bylo prokázáno pochybení
  • Stažení příspěvku