Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Soubor je ve standardním textovém formátu (např. .DOC, .PDF nebo .TXT)
 • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 • Formátování textu odpovídá požadavkům uvedeným v pokynech pro autory.
 • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro zajištění anonymního recenzního řízení.

Recenzní studie

Texty v rozsahu článku věnované kritickému zhodnocení jedné či více kinih

Prohlášení o soukromí

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Časopis Filosofie dnes, jakožto bezplatný recenzovaný akademický časopis vydávaný Katedrou filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové („Filosofie dnes“, „my“), zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s veškerou relevantní legislativou, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Toto poučení o zpracování osobních údajů má za cíl poskytnout Vám informace o tom, jakým způsobem zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Při sběru a zpracování osobních údajů se snažíme být otevření ohledně rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů. Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů lze nalézt níže v relevantních odstavcích tohoto poučení. Vezměte prosím na vědomí, že toto poučení může být kdykoliv aktualizováno.

Je pro nás rovněž velice důležité, aby veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme, byly přesné a aktualizované. V tomto ohledu Vás proto žádáme, abyste nám jakoukoliv změnu ve Vašich osobních údajích ohlásili, pokud k ní dojde. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a pro předem stanovený účel. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme osobní údaje pouze pro účel v takovém souhlasu uvedený. Vezměte prosím na vědomí, že případně poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové. Kontaktní e-mail pro zpracování osobních údajů v rámci časopisu Filosofie dnes je: hynek.kaplan@uhk.cz. E-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je: gdpr@uhk.cz.

Obecné informace o zpracování osobních údajů v rámci Univerzity Hradec Králové a informace o tom, jaká máte práva v souvislosti s jejich zpracováním, lze nalézt na webu www.uhk.cz/gdpr.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Kategoriemi zpracovávaných osobních údajů registrovaných uživatelů, autorů a recenzentů jsou:

 1. i) identifikační údaje: jméno, příjmení, případně další jména, země, e-mail,
 2. ii) uživatelská data: uživatelské jméno, heslo,

iii) životopisná a popisná data: informace o pracovišti, informace o publikovaných/recenzovaných článcích případně jejich hodnocení.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Registrací do databáze uživatelů (autorů, recenzentů) časopisu Filosofie dnes vyjadřujete souhlas se zpracováním shora uvedených kategorií osobních údajů pro účely uvedené níže.

 1. i) vedení evidence autorů/recenzentů a jejich článků/recenzí,
  ii) umožnění publikovat a recenzovat články,
  iii) zveřejňování identifikačních údajů o autorech v případě publikace článku.

Kromě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro shora uvedené účely můžete rovněž vyjádřit souhlas se:

 1. i) zasíláním informací o nově publikovaných článcích a oznámeních (newsletter), nebo
 2. ii) kontaktováním s požadavky na recenze příspěvků do časopisu.
 3. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vámi uděleného souhlasu. Kterýkoliv svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat (postačí e-mailovou formou na shora uvedenou kontaktní e-mailovou adresu). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě, že jako autor publikovaného článku odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme o Vás nadále zpracovávat pouze identifikační údaje u již publikovaných článků.

 1. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme sami. Pokud pověříme někoho jiného, ​​aby nám poskytoval určité činnosti, které tvoří součást našich služeb, můžeme s ním sdílet relevantní osobní údaje. Takto pověřené osoby se stávají zpracovateli osobních údajů. Mimo jiné může jít o zpracovatele, kteří nám poskytují aplikace/funkce či jiné IT služby. Rovněž může dojít k předání osobních údajů dohledovým, kontrolním či jiným orgánům veřejné moci.

Data shromážděná od registrovaných uživatelů časopisu Filosofie dnes jsou součástí standardního provozu recenzovaných časopisů. Každý text nabídnutý časopisu Filosofie dnes je recenzován alespoň dvěma odborníky a o přijetí či odmítnutí textu je rozhodnuto striktně na základě jejich doporučení. Recenzní proces je oboustranně anonymní; tj. recenzenti neznají jména autora textu (alespoň do publikace článku) a autor nezná identitu recenzentů.