Pokyny pro recenzenty

Pokyny pro recenzenty

Každý text nabídnutý Filosofii Dnes je recenzován alespoň dvěma odborníky, a o přijetí či odmítnutí textu je rozhodnuto striktně na základě jejich doporučení. Recenzní proces je oboustranně anonymní; tj. recenzenti neznají jména autora textu a autor nezná identitu recenzentů. Všechny recenze jsou archivovány.

Formulář recenzního posudku požaduje, aby se recenzent vyjádřil k odborné kvalitě příspěvku, a to s přihlédnutím především k následujícím bodům:

 

  • Odpovídá článek zaměření časopisu Filosofie dnes? Souvisí řešená problematika s otázkami, kterými se zabývá současná filosofie?
  • Věnuje se příspěvek v rámci svého zaměření relevantním otázkám? Přináší autor nějaký zajímavý pohled na danou problematiku či nové poznatky v daném oboru?
  • Má text jasně formulovanou tezi a argumentační strukturu?
  • Je text přehledně strukturovaný a stylisticky vhodně napsaný? Používá korektní odbornou terminologii? Odpovídá obsah textu předloženému abstraktu?
  • Splňuje text požadavky uvedené v etickém kodexu časopisu a v instrukcích pro autory?

 

Recenzent by měl vypracovat posudek do šesti týdnů. Honorovaný posudek musí být minimálně 1 normostranu dlouhý a musí obsahovat rozhodnutí:

  1. Doporučuji k publikaci
  2. Doporučuji k publikaci s následujícími připomínkami
  3. Doporučuji k publikaci po přepracování
  4. Nedoporučuji k publikaci


Toto hodnocení je možné dále rozvést či komentovat v oddíle Zpráva pro redakci. Do oddílu Zpráva pro autora prosíme uvést co nejpodrobnější zdůvodnění všech výhrad, které recenzent k textu má; zvláště v případě, že nedoporučuje přijetí příspěvku tak, jak je. Prosíme recenzenta, aby vše formuloval tak, aby bylo autorovi jasné, co musí na článku upravit (v případě, že jsou požadovány úpravy), případně proč má být jeho text odmítnut.