Informace pro autory

Než mohou autoři odeslat příspěvek, musí se do časopisu zaregistrovat nebo pokud již registrovaní jsou, mohou se jednoduše přihlásit a zahájit pětistupňový proces.

Pokyny pro autory

 • Filosofie Dnes přijímá příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyce. Rozsah článků není omezen, nicméně apelujeme na autory, aby se snažili být co možná nejstručnější. Příspěvky posílejte online (Uživatel – Autor – Zahájit nový příspěvek), pro nové uživatele je nutné se nejprve registrovat.
 • Příspěvky mohou být zasílány v jakémkoliv standardním formátu včetně .DOC, .PDF a .TXT. Žádáme autory, aby se při psaní řídili níže uvedenými pokyny. Na první stránku textu prosím přiložte abstrakt v rozsahu 150 až 200 slov a 4 až 6 klíčových slov. 
 • Odeslané texty musí být připravené k anonymnímu recenzování – nesmí obsahovat žádné odkazy na identitu autorů (tedy nejen jména autorů v nadpisu na první straně, ale také např. odkazy na vlastní knihy/články v textu). Poděkování, informace o financování (a pod.) bude možné doplnit po anonymním recenzním řízení.   
 • Odesláním příspěvku autor souhlasí, že zaslaný text nebyl dříve publikován ani není současně odeslán k publikaci v jiném časopisu, a že je publikován se souhlasem všech autorů a zodpovědných orgánů. 
 • Přijaté příspěvky je posléze nutné připravit k editování v MSWord podle následujících pravidel:
 • Hlavní text: Times New Roman, 12pt, řádkování 1,2pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, první řádek prvního odstavce kapitoly bez odsazení, v dalších odstavcích první řádek s odsazením textu 1 cm
 • Poznámky pod čarou: Times New Roman, 11pt , řádkování 1pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku

 

Na začátku textu:

 • tři prázdné řádky
 • název článku v češtině/slovenštině (tučně)
 • jeden prázdný řádek
 • název článku v angličtině (tučně)
 • dva prázdné řádky
 • jméno autora (kurzívou)
 • pracoviště autora
 • e-mail autora
 • dva prázdné řádky
 • "Abstrakt/Abstract"
 • abstrakt v češtině/slovenštině (Times New Roman, 10pt, řádkování 1pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, odsazení z obou stran 1 cm)
 • abstrakt v angličtině (Times New Roman, 10pt, řádkování 1pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, odsazení z obou stran 1 cm)
 • dva prázdné řádky
 • hlavní text

 

 • Na konci textu je nutné v samostatné části "Literatura" uvést úplný seznam použité literatury
 • Seznam literatury musí být řazen abecedně a splňovat následující normy:

Monografie 

 • Davidson, D. (1984): Inquiries into the Truth and Interpretation. Oxford University Press, Oxford.
 • Wittgenstein, L. (1953): Philosophical Investigations. Blackwell, Oxford; český překlad (J. Pechar) Filosofická zkoumání, FLÚ AV ČR, Praha, 1993.

Články

 • Field, H. (1972): „Tarski’s Theory of Truth.“ The Journal of Philosophy 69 (13): 347–75.

Články publikované v monografiích

(a) Pokud jste v seznamu literatury neuvedli příslušnou monografii:

 • Davidson, D. (1984): „In Defense of Convention T.“ In Inquiries into the Truth and Interpretation, D. Davidson, Oxford University Press, Oxford, 1984, s. 65–75.

(b) Pokud jste v seznamu literatury uvedli příslušnou monografii se stejným vročením jako má článek, postupujte podle vzoru:

 • Davidson, D. (1984a): Inquiries into the Truth and Interpretation. Oxford University Press, Oxford.
 • (1984b): „In Defense of Convention T.“ In Davidson (1984a): 65–75.

Editované publikace

 • Blackburn, S. & Simmons, K., eds. (1999): Truth. Oxford University Press, Oxford.

Články publikované v editovaných publikacích

(a)  Pokud jste v seznamu literatury neuvedli příslušnou editovanou publikaci:

 • Field, H. (1999): „Deflationist’s Views of Meaning and Content.“ In Truth, eds. S. Blackburn & K. Simmons, Oxford University Press, Oxford, 1999, s. 351–91.

(b)  Pokud jste v seznamu literatury uvedli příslušnou editovanou publikaci, postupujte podle vzoru:

 • Field, H. (1999): „Deflationist’s Views of Meaning and Content.“ In Blackburn & Simmons (1999): 351–91.

Odkazy na použité zdroje

 • V případě odkazů na literaturu je třeba uvést v poznámce pod čarou bibliografický údaj, který koresponduje se seznamem literatury na konci textu. Vzor:
 • Tarski (1944).
 • Případně: Tarski (1944, s. 360).
 • Případně: Wittgenstein (1953, § 67).
 • Případně:  Blackburn & Simmons (1999, Úvod).
 • a podobně …

Odkazy na doslovné citace

 • Delší citace musí být v samostatném odstavci (Times New Roman, 12pt., řádkování 1,2pt, za odstavcem 6pt, zarovnání textu do bloku, odsazení z obou stran 1cm). Bibliografický odkaz, který koresponduje se seznamem literatury na konci textu, je třeba uvést v poznámce pod čarou. Vzor:
 • Tarski (1944, s. 360).